તમને શું ખબર હું ક્યાં ક્યાં લખું છું

હું ક્યાં લખું છું, હું તો ક્યાં લખું છું,
તમને શું ખબર હું ક્યાં ક્યાં લખું છું…

લખ્યું એ સમજણ હતી, કોતર્યુ એ ગાંડપણ હતું,
પણ તે મને છેતર્યુ એ તો તારું બાળપણ હતું.

આવ પાછી આવ, આવ પાછી આવ, સાંભળ મારી હાંક
બહુ દૂર જતા રહ્યા છીએ આપણે,
પાછળ વળીને જોયુ તો વિચાર જ સ્તબ્ધ થઇ ગયા,
જવાની પણ ક્યાંય દૂર જતી રહી હતી ,.                                                                                                                         નજીક તો હવે મારું ઘડપણ હતું.

હું ક્યાં લખું છું, હું તો ક્યાં લખું છું
તમને શું ખબર હું ક્યાં ક્યાં લખું છું…

મૌલિક “વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s