મૌલિક “વિચાર”

“જો તમે ચાલી શકો તો તમે નૃત્ય પણ કરી શકો !

જો તમે બોલી શકો તો તમે ગાઈ પણ શકો !

અને જો તમે વિચાર કરતા હોવ તો તમે લખી પણ શકો!”

– મૌલિક “વિચાર”